Keičiasi brandumo mokyklai vertinimas2018m.

Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija

Ikimokyklinio ugdymo programos kriteriju aprašas

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija

Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategija

Lietuvos higienos normos HN 75;2016

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Privalomo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas

Švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaiką namuose auginančiai šeimai teikimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

Reikalavimai mokytojo kvalifikacijai

Pavyzdinis auklėtojo pareigybės aprašymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pavyzdinis pareiginis aprašymas