ŠVENČIONĖLIŲ  LOPŠELIO – DARŽELIO „VYTURĖLIS“ TARYBOS SUDĖTIS

Rima Paškonienė, direktorės pavaduotoja ugdymui  – pirmininkė

Birutė Račinskienė, auklėtoja metodininkė – sekretorė

Nariai:

Tėvų atstovas

tėvų atstovas

tėvų atstovas

ŠVENČIONĖLIŲ  LOPŠELIO – DARŽELIO „VYTURĖLIS“ DARBO TARYBOS SUDĖTIS

Rimutė Pribušauskienė, auklėtoja metodininkė – pirmininkė

Nijolė Bojarunec, auklėtoja metodininkė – sekretorė

Nariai:

Alfreda Jurkuvėnienė, auklėtojos padėjėja

ŠVENČIONĖLIŲ  LOPŠELIO – DARŽELIO „VYTURĖLIS“ PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Aldona Čuvalova, lopšelio – darželio direktorė

Komisijos nariai:

Ivona Martinkėnienė – auklėtoja metodininkė

Nijolė Bojerunec –auklėtoja  metodininkė

Gražina Snieškienė -pradinių klasių mokytoja  metodininkė, įstaigos darbuotojų teisėms ir interesams atstovaujanti darbuotojų atstovė

 tėvų atstovas

 tėvų atstovas

ŠVENČIONĖLIŲ  LOPŠELIO – DARŽELIO „VYTURĖLIS“ INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ DARBO GRUPĖ

    Rima Paškonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės vadovė

   Svetlana Varno ,  mokytoja ,darbo grupės narė

ŠVENČIONĖLIŲ  LOPŠELIO – DARŽELIO „VYTURĖLIS“  VGK

Komisijos pirmininkė – Rima Paškonienė

Komisijos nariai:

Žydrė Šiekštelienė- logopedė

Rimutė Pribušauskienė –  mokytoja

Ugnė Chalimavičiūtė – Paukštė – mokytoja

Svetlana Delgiadienė – mokytoja

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprasas 2020M.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJAnuostatai2017M