Lopšelio- darželio „Vyturėlis“ pedagoginiai darbuotojai Įstaigoje dirba 21 pedagogas: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, logopedas, neformaliojo ugdymo anglų kalbos pedagogas, muzikos mokytoja, 16 mokytojų, iš jų 7 įgiję metodininko kvalifikacinę kategoriją, 8– vyresniojo auklėtojo.

10 auklėtojų padėjėjų, ūkvedys,  2 virėjos, virtuvės darbininkė, elektrikas, santechnikas, kiemsargis

2017m.  darbo tvarkos taisyklės

darbo tvarkos taisyklės

ŠVENČIONĖLIŲ  LOPŠELIO – DARŽELIO „VYTURĖLIS“        PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybė, kvalifikacija Išsilavinimas
1 . Aldona Čuvalova Direktorė, II vadybinė  kategorija aukštasis universitetinis
2 . Rima Paškonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ,    II vadybinė  kategorija aukštasis universitetinis
3 . Tatjana Šapokienė Meninio ugdymo mokytoja mokytoja- metodininkė aukštasis universitetinis
4 . Žydrė Šiekštelienė logopedė,   logopedė- metodininkė aukštasis universitetinis
5 . Vita Volskienė Neformaliojo ugdymo anglų kalbos mokytoja aukštasis universitetinis
6 . Danutė Bieliauskienė Mokytoja, vyresnioji auklėtoja aukštesnysis
7 . Nijolė Bojarunec Mokytoja, auklėtoja metodininkė aukštesnysis
8 .  Ugnė Chalimavičiūtė- Paukštė Mokytoja aukštesnysis
9 . Svetlana Delgiadienė Mokytoja, vyresnioji auklėtoja aukštasis universitetinis
10 . Tamara Juchnevičienė Mokytoja, vyresnioji auklėtoja aukštesnysis
11 . Jūratė Jurkuvėnienė Mokytoja, auklėtoja metodininkė aukštasis universitetinis
12 . Daiva Kaminskienė Mokytoja, vyresnioji auklėtoja aukštesnysis
13 . Svetlana Varno Mokytoja aukštasis
14 . Ivona Martinkėnienė Mokytoja, auklėtoja metodininkė aukštasis universitetinis
15 . Danutė Matesovič Mokytoja, auklėtoja metodininkė aukštasis universitetinis
16 . Rimutė Pribušauskienė Mokytoja, auklėtoja metodininkė aukštasis universitetinis
17 . Birutė Račinskienė Mokytoja, auklėtoja metodininkė aukštasis universitetinis
18 . Danutė Ulčickienė Mokytoja, auklėtoja metodininkė aukštasis universitetinis
19 . Aldona Urbanienė Mokytoja, auklėtoja metodininkė aukštesnysis
20 . Alicija Urbonienė Mokytoja, auklėtoja metodininkė aukštasis universitetinis
21. Gintarė Guobytė Mokytoja aukštesnysis

ŠVENČIONĖLIŲ  LOPŠELIO – DARŽELIO „VYTURĖLIS“

NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS:

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigybės pavadinimas Užimamo etato dydis
1 . Elvyra Čičelienė Auklėtojos padėjėja 1
2 . Alfreda Jurkuvėnienė Auklėtojos padėjėja 1
3 . Jūratė Jurkuvėnienė Auklėtojos padėjėja 1
4 . Alma Meškelienė Auklėtojos padėjėja 1
5 . Edita Šablinskienė Auklėtojos padėjėja 1
6 . Audronė Šeikienė Auklėtojos padėjėja 1
7 . Eglė Urbanavičienė Auklėtojos padėjėja 1
8 . Nelia Uziala Auklėtojos padėjėja 1
9 . Virginija Varnaitė Auklėtojos padėjėja+ virėja 1+0,25
10 . Ona Kukėnienė Auklėtojos padėjėja 1
11 . Slavoslavas Drabavičius Ūkvedys 1
12 . Nijolė Krivojienė Virėja 1
13 . Oksana Krištolaitienė Virėja 1
14 . Rita Gudelevičienė Virtuvės darbininkė 1
15 . Ona Papinigienė Kiemsargis 0,75
16 . Lionginas Jarmalis Elektrikas 0,25
17. Lionginas Jarmalis Santechnikas 0,25
 18 Gerda  Jurkuvėnaitė  Mokytojo padėjėja 1